Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Doãn Hoàn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

kiểm tra 45 phút 11A

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Doãn Hoàn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:44' 05-10-2009
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Thuận Thành Số 1

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1
Môn: Hoá học, lớp 12 ban KHTN


Mã đề thi 808


Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Người ta sản xuất xà phòng từ mẫu chất béo X có chỉ số axit bằng 7. Đun 10 kg X với dung dịch chứa 1,42 kg NaOH, sau khi phản ứng hoàn toàn để trung hoà NaOH dư cần dùng thêm 500 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất thu được lần lượt là
A. 1058 gam và 11453,5 gam B. 1035 gam và 11342,5 gam
C. 1150 gam và 10342,5 gam D. 1104 gam và 11453,5 gam
E. kết quả khác F. không có đáp án
Câu 2: Để nhận biết 4 dung dịch sau: glucozơ, glixerol, etanol và axit axetic thuốc thử cần dùng là
A. dung dịch AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
C. quì tím D. dung dịch Br2
Câu 3: X là trieste. Đun nóng X với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được hỗn hợp muối natri của hai axit cacboxylic và glixerol. Số công thức cấu tạo của X phù hợp với điều kiện trên là
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7
Câu 4: Khi xà phòng hoá hoàn toàn a gam trieste X bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu được 0,92 gam glixerol; 3,02 gam C17H31COONa và m gam C17H33COONa.Giá trị của a và m lần lượt là
A. 8,92 và 6,18 B. 10,33 và 3,04 C. 11,32 và 6,76 D. 9,56 và 7,32
E. kết quả khác F. không có đáp án
Câu 5: Dung dịch X có chứa m gam glucozơ hoà tan vùa đủ 4,9 gam Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Giá trị của m là
A. 9 gam B. 27 gam C. 18 gam D. 36 gam
E. kết quả khác F. không có đáp án
Câu 6: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là
A. phenol B. anđehit acrylic C. metyl axetat D. axit acrylic
Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: tinh bột X Y axit axetic. Trong sơ đồ trên X và Y lần lượt là
A. glucozơ, ancol etylic B. mantozơ, glucozơ
C. ancol etylic, anđehit axetic D. glucozơ, etyl axetat
Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este đơn chức bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 12,3 gam muối của một axit cacboxylic và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đốt cháy toàn bộ lượng ancol này thu được 5,04 lít CO2 (đktc) và 6,75 gam H2O. Công thức hai ancol trong hỗn hợp X là
A. CH3COOCH3; CH3COOC2H5 B. HCOOC2H5; HCOOC3H7
C. CH3COOC2H5; CH3COOC3H7 D. HCOOCH3; HCOOC2H5
E. kết quả khác F. không có đáp án
Câu 9: Dãy gồm các chất đều tham gia phản ứng tráng bạc là
A. mantozơ, metyl axetat, fructozơ, anđehit axetic
B. anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ, vinyl fomat
C. fructozơ, mantozơ, vinyl fomat, glucozơ
D. glucozơ, saccarozơ, mantozơ, metyl fomat
Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là
A. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5 B. HCOOCH3 và HCOOC2H5
C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
E. kết quả khác F. không có đáp án
Câu 11: Chất không tham gia phản ứng tráng bạc là
A. mantozơ B. metyl axetat C. glucozơ D. fructozơ

Câu 12: Este nào sau đây không điều chế được bằng cách đun nóng hỗn hợp axit cacboxylic và ancol tương ứng trong điều kiên xúc tác thích hợp
A. etyl axetat B. isopropyl fomat C. metyl acrylat D. phenyl axetat
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. saccarozơ là đisaccarit, khi thuỷ phân hoàn toàn cho sản phẩm là glucozơ
B. glucozơ và fruc tozơ là các monosaccarit đơn giản nhất, chúng không bị thuỷ phân
C. thuỷ phân hoàn toàn tinh bột, sản phẩm cuối cùng thu được là glucozơ
D.
 
Gửi ý kiến